Bredda basen med mikroskop

Här visar makerpedagogen Christina hur man kan sprida metodik och tillgängliga lärmiljöer kopplade till det digitala mikroskopets möjligheter utifrån SPSMs tillgänglighetsmodell. Arbetet tar fasta på att verktyget skall vara tillgängligt under barnets alla timmar på förskolan oavsett om det är yngrebarnavdelning eller äldre.

Detta är ett inlägg och projektrapport utifrån Sundbybergs arbete med tillgänglighet tillsammans med SPSM. Fler rapporter hittar du under rubriken Tillgänglighet.


Varför mikroskop i den pedagogiska basmiljön? Att implementera webbägg och Wi-Fi puck i förskolans pedagogiska miljö är ett sätt att öka den digitala kompetensen för att förbereda barnen inför såväl sin samtid som den alltmer digitala framtiden. Genom att ge barnen möjligheten att utforska och lära sig om teknologi på ett säkert och kontrollerat sätt, kan de utveckla viktiga färdigheter som kan vara avgörande i deras framtid.

Det effektivaste sättet för barn att ta del av det digitala verktyget är genom att göra det till en del av den dagliga pedagogiken. Genom att integrera teknologin i olika aktiviteter och projekt, kan barnen lära sig på ett roligt och engagerande sätt.

För att säkerställa att verktyget används på ett säkert och ansvarsfullt sätt, är det viktigt att arbetslagen har en samsyn för användningen. Det är också viktigt att personalen har tillräcklig kunskap och kompetens för att kunna stödja barnen i deras digitala lärande. För det behöver vi skapa förutsättningar för lärande genom att designa tillgängliga lärmiljöer för barnen.

Även om det finns många fördelar med att implementera webbägg och Wi-Fi puck i förskolan, är det också viktigt att komma ihåg att teknologin inte ska ersätta traditionella pedagogiska metoder. Istället bör teknologin användas som ett komplement för att bredda, berika och ge flera dimensioner till barnens lärande.

Läroplansmål

Genom användandet av webbägg och Wi-Fi puck i förskolans pedagogiska miljö kan flera läroplansmål i Lpfö 18 uppnås.

Här är några exempel:

1. Digital kompetens – Genom att använda teknologin lär sig barnen om digitala verktyg och hur man använder dem på ett säkert och ansvarsfullt sätt. De utvecklar också sin förmåga att söka information och kommunicera om digital kompetens.

2. Ett nyanserat talspråk och ordförråd – Genom att använda webbägg och Wi-Fi puck och tillsammans med andra barn och vuxna ges barnen möjlighet att språkligt utveckla relevanta begrepp för och i samband med det digitala verktyget.

3. Naturvetenskap och teknik – Genom att använda webbägg och Wi-Fi puck kan barnen undersöka olika platser runtom i som närmiljö, ute som inne, och utforska en mängd olika material och fenomen. De får också möjlighet att undersöka olika tekniska lösningar och hur de fungerar.

4. Social kompetens – Genom att använda teknologin tillsammans med andra barn och vuxna får barnen möjlighet att samarbeta och kommunicera på ett positivt och respektfullt sätt. De utvecklar också sin förmåga att ta hänsyn till andra och lösa konflikter.

Att implementera mikroskop i förskola

Strategisk Utvecklingsplan
Strategisk Utvecklingsplan

Med den strategiska utvecklingsplanen för digitaliseringen i förskolan, framtagen och beslutad av Sundbybergs Stad, har vi på Lilla Albys enhet startat upp vår implementering av mikroskop som en första insats i att nå de förväntade målen för digitala verktyg i de pedagogiska miljöerna på förskolorna, och för att tillgängliggöra den digitala kompetensen.

Med hjälp av enhetens effektkedja och samverkan mellan makerpedagog och biträdande rektor beslutades att förskolorna skulle göra en uppstart i ämnet mikroskopi.

I utgångsläget var den digitala kompetensen i allmänhet och kunnandet mikroskopi i synnerhet, varierande hos medarbetarna. Behoven av fortbildning såg med andra ord olika ut, varför vi startade med att avdelningsansvariga tillsammans fick titta på och reflektera kring Kvasars introduktionsfilm om mikroskop. Vidare fick avdelningsansvariga i uppgift att låta kollegor i arbetslaget ta del av filmerna. På så sätt har vi gjort det möjligt att ställa krav på att all personal ska ha sett samma film i syfte öka förståelsen för varför verktyget ska implementeras.

En av filmerna till de sex Bas-områdena för digital kompetens.

Inventering

Fokusord för projektet med mikroskop

En inventering på alla enheter gjordes därefter för att se över vilka som behövde köpa in ett webbägg eller Wi-Fi puck. När reflektion ihop med introduktionsfilmen genomförts och alla avdelningar fått ett digitalt verktyg (webbägg eller Wi-Fi puck) har fokuset landat i att makerpedagogen planerat och haft workshops för barngrupper ihop med pedagoger i ämnet mikroskopi.

I samband med workshops har frågor om arbetet med verktyget sett olika ut. Några har behövt hjälp med hur verktyget fungerar, andra hur de ska utforma den pedagogiska miljön för att göra det tillgängligt för barnen och genom det bredda basen. Idag har hälften av enhetens avdelningar ett påbörjat arbete med stationer för mikroskop. Majoriteten av dessa använder någon from av bildstöd för att göra det möjligt för barnen att kunna kommunicera att de önskar utforska med hjälp av ett mikroskop. Alla avdelningsansvariga har fått i uppgift att reflektera i arbetslaget om begrepp som kan användas i samband med mikroskop för att ihop med makerpedagogen sammanställa en begreppsapparat/(språkmall för mikroskopiskt utforskande.

Design av mikroskop-bas på yngrebarnavdelning

I dagsläget är det ett pågående arbete att säkerställa att alla avdelningar ska delta i workshop i mikroskopi ihop med makerpedagogen för att göra lärandet tillgängligt för alla barn.

Nedan följer exempel på hur det ser ut på avdelningarna: Detta är från en yngrebarnsavdelning där både webbägg och Wi-Fi puck finns tillgänglig. De digitala verktygen, som går att se på bilden, har ett ”hem”. ”Hemmet” är beklätt med ett mjukt tyg i botten för att symbolisera att verktyget är något en ska vara lite försiktig med.

Följande två exempel är även dem från två yngrebarnsavdelningar. Här finns tydliga bildstöd för det digitala verktyget och material för utforskande i samverkan med det analoga förstoringsglaset. Den ena avdelningen har valt att med hjälp av resårband knyta fast förstoringsglas för att materialet inte ska vandra från stationen. Här är tanken att material som vill utforskas av barnen till fördel tas till stationen i stället för tvärt om. Till höger har avdelningen valt att ha verktygen lösa. Förutsättningarna för avdelningarna och barngrupperna ser helt enkelt olika ut.

Design av mikroskop-bas på äldrebarnavdelning

Här är fyra äldrebarnsavdelningar som är i olika faser av implementeringen.

Gemensamt har alla avdelningarna startat upp med förstoringsglas. På två av fyra bilder finns spår av bildstöd för begrepp kopplade till mikroskopiskt utforskande. För alla fyra avdelningarna fanns bildstöd för verktyget i anslutning till stationen. Användandet av bildstöd med begrepp som förstora, undersöka, titta etc. finns spår av på fler avdelningar. Här blir vikten av samarbetet mellan avdelningarna väldigt viktigt för att slippa göra samma saker. Dela-kulturen blir viktig och för att det ska bli så likvärdigt som möjligt. Att ta del av varandras idéer och beprövade erfarenheter både i bildstöd som material och presentation av utforskandet i stationerna.

Implementeringens fyra steg

Sammanfattningsvis har arbetet med implementeringen egentligen skett i fyra steg.

1. Ta tempen, vilken kompetens finns

Hur känner pedagogerna inför verktyget? Hur mycket har de använt det innan? Är det något som är svårt? Hur tänker de kring användandet av verktyget?

2. Se över nödvändiga resurser

Finns det som behövs eller ska något kompletteras? Behövs utbildning eller fortbildning?

3. Införandet av materialet

Vart ska det användas, inne eller ute? Ska verktyget vara rörligt eller fast? Det utforskande materialet, ska det finnas färdigt intill stationen eller ska barnen välja själva vad de vill utforska?

4. Användning av materialet

När är webbägget/Wi-Fi pucken tillgänglig för barnen? Och hur har de möjlighet att kommunicera att de vill ha verktyget? Är det alltid framme? Vilka bildstöd används? Vilka gemensamma begrepp men bildstöd ska användas?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *