Tillgänglig och likvärdig utbildning i förskolan

Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva vad som krävs för att personer oavsett funktionsförmåga ska kunna delta på lika villkor som andra. Alla barn och elever ska få tillgång till och möjlighet att ta del av lärande och gemenskap i hela lärmiljön.

I Sundbybergs förskolor behövs ett helhetsgrepp kring hur undervisningen i förskolan ska utformas i samspel med lärmiljöerna, för att alla förskolebarn ska få den tillgängliga förskola de har rätt till och bli inkluderade. Verksamheterna behöver därför öka sin kunskap om förutsättningar för lärande kopplat till den pedagogiska-, sociala- och fysiska miljön.

Att ’bredda basen’ är ett förhållningssätt där man verkar för ökad tillgänglighet redan i designstadiet. Bilden är från SPSM

Den 11 februari 2022 hade Sundbybergs förskolor en uppstartsdag där SPSMs (Specialpedagogiska skolmyndigheten) rådgivare deltog. Under läsåret 2022/2023 kommer Sundbybergs förskolors utvecklingsarbete kring en tillgänglig lärmiljö ta avstamp i SPSMs underlag ”Tillgänglig lärmiljö, bredda basen”.

Projektet ”Tillgänglig lärmiljö, bredda basen” är ett startskott för ett långsiktigt utvecklingsarbete för att främja en tillgänglig lärmiljö.

Projektet pågår mellan augusti 2022 och juni 2024 och är en uppstart för ett systematiserat arbete i att utveckla tillgängliga lärmiljöer avser att vidga pedagogernas förmåga att identifiera och undanröja hinder och genom aktiva åtgärder utveckla och förbättra lärmiljön, med fokus på omgivningsfaktorer.

Under länken Tillgänglighet samlar vi in all dokumentation från makerpedagogerna och intresserade pedagoger. Se även material under Bas-Tillägg-Expansion.

Vill du veta mer? Kontakta projektsamordnaren Caroline Örtlund