Kulbana

I antologin ’Design Make Play’ beskriver Exploratorium i kapitlet ”It looks like fun, but are they learning?” deras arbete med att bygga upp en miljö fylld med knåpande och mixtrande (tinkering), och där återfinns även en beskrivning av en tillåtande och inbjudande miljö med en kulbana.

När vi byggde vår kulbana på Kvasar följde vi denna instruktion från Instructables. Den har såväl framsida som baksida, den är förhållandevis enkel att montera, billigt material och är öppen och tillåtande i sin design.

Modellen och instruktionen kommer från Exploratorium och deras Tinkering Studio (makerspace), och de delar frikostigt med sig av foton, filmer och tankar från sin praktik.

För oss är det fascinerande att kunna väva ihop forskning med så många spännande praktikfall från olika ställen i världen, från makerspace till museum och konstnärer som Nathan Selikoff – som alla jobbat med kulbanor.

Lärande

Material och återbruk

Samtliga aktiviteter jobbar med ett flertal olika material och många av dem är återbruksprodukter (PET-flaskor, trälister, rör) vilket öppnar upp för ett nyfiket lärande där man engageras till att se på material på nytt sätt, och söka nya kreativa lösningar på det material man har tillgång till.

Annat material kan vara 3D-utskrivet (hållare, skovelhjul, trattar) och vi vill öppna upp för även denna möjlighet att lösa problem med specialkonstruerade objekt vilket gör att man nyfiket kan undersöka 3D-skrivarna och CAD via t ex Tinkercad.

Kreativa lösningar

Det blir väldigt konkret problemlösning för barnen när de står framför kulbanan – fungerar inte hypotesen så åker kulan ned i marken och man tvingas till att modifiera sitt upplägg. Hela tiden uppstår nya utmaningar och möjligheter, och det är även lätt för pedagogerna att designa nya och spännande upplägg.

  • Kulan skall ta lång tid på sig för att ta sig ned
  • Endast två trälister får användas
  • Ett redan monterat rör, på en viss position, måste användas

Matematik och teknik

I läroplanen för förskolan (Lpfö18) kan

  • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen, och
  • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.