Makerpedagoger

Som ett led i arbetet med adekvat digital kompetens, skapande med IT och att öka förståelsen för en omvälvande samtid satsar nu de kommunala förskolorna i Sundbyberg på en specialistgrupp  – makerpedagoger. I vår strävan efter ökad likvärdighet och ökad kompetens när det gäller att blanda uttryck som estetik och teknik, får denna grupp processledning och stöd av Kvasar.

Följ dem här

Här finns fler blogginlägg om dem i aktion och under menyn ‘Makerpedagoger’ finns information om makerkitmodeller och forskning. Dessutom använder vi hashtagg #makersbg på Instagram.

Bakgrund

Skolverket skriver så här om adekvat digital kompetens i läroplanerna.

”I en komplex verklighet med stort informationsflöde, ökad digitalisering och snabb förändringstakt är det viktigt att lyfta fram digitala perspektiv i utbildningen. Därför har skrivningarna om digital kompetens förtydligats och förstärkts i läroplanerna.”

Skolverket definierar fyra aspekter som samverkar till adekvat digital kompetens.

Hur tänker vi om de fyra aspekterna?

Hur tänker och agerar en makerpedagog i fråga om digital kompetens?

Att förstå digitaliseringens påverkan på samhället

Digitalisering, automatisering och robotiseringen av vårt samhälle påverkar så många aspekter av samhället, av våra normer och värderingar, och vad vi upplever som vardag och normalt idag – som var science fiction för 10 år sedan. Här kan makerpedagogen hjälpa till med filosofiska samtal om vardagsinteraktionen med robotar och om vad det är som gör oss till människor och hjälpa till att definiera och undersöka vad som dyker upp i skärningspunkten mellan estetiken och tekniken.

Att kunna använda och förstå digitala verktyg och medier

Här finns makerpedagogen som stöd för att jobba med förskolans hela bredd av verktyg, teknik och medier. I allt från digital kameror, läsplattor, robotar och projektorer till olika medier och mediala uttryck som foton, ljud, film och green-screen. Det är många verktyg som förskolan förfogar över idag och som barn faktiskt använder i sin vardag – både hemma och i förskolan. Men framför allt har makerpedagogen tillgång Kvasar Makerspace verktygspark och metoder som möjliggör att undersöka frågorna på sätt som inte tidigare var möjligt.

Här handlar det om såväl handhavandefrågor, som de didaktiska frågorna när, var, hur, varför man skall använda olika verktyg samt även prata om konsekvenser av användande och avvägningar man som pedagog behöver göra när man väljer verktyg.

Att ha ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik.

Aldrig förr har informationsflödet, nätet och tekniken varit så möjlighetsskapande och rik. Vi har nyheter och information en klick bort. Möjligheter för små barn att utforska komplexa skeenden på enkla sätt, och lika stora möjligheter att uttrycka sig och skapa något digitalt. Allt detta i samma andetag som nätet är som en mörk motbild av det ovanstående; med desinformation, skrämmande teman och omfattande datainsamling.

Här finns makerpedagogen för att hjälpa till med tips om gränsdragningar, undervisning och lekar samt längre projekt för att jobba med frågorna.

Att kunna lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt sätt med användning av digital teknik.

IT är idag ett material som man väldigt enkelt kan skapa och uttrycka sig med, och det är även det språk som man på olika sätt använder för att kommunicera med våra digitala assistenter och robotar. Här finns makerpedagogen som en katalysator för att barnen får denna möjlighet att uttrycka sig, utforska med tillgängligt material – samt lära sig att problemlösa och omsätta sina idéer nu när IT är både material och språk.

Med kreativa arbetssätt kan makerpedagogerna hitta nya ingångar att via t ex språkstärkande arbetssätt eller estetiken jobba med digital teknik eller makerrelaterade arbeten. Nya ingångar som kan göra de komplexa frågorna enklare att förstå.

En utvald pedagog per enhet

Det är en utvald pedagog per enhet:

Christina (Lilla Alby)

Elham (Golfängarna)

Yoshiko (Centrala Sundbyberg)

Pegah (Storskogen)

Aicha (Lilla Ursvik, Forskaren, Västra Brotorp, Kvarnkullen)

Marie (Milot, Granatäpplet)

Ewa (Rissne Hallonbergen)

Nadia (Södra Rissne)

Uppdrag: Makerpedagog

Uppdragsbeskrivningen är i dagsläget formulerad så här:

  • Makerpedagogen skall agera länk mellan förskolornas enheter och Kvasar Makerspace. Så att det blir ett konstant flöde av idéer, energi och material i båda riktningarna. Stimulera till nyskapande och innovativt bruk av digitala och analoga verktyg, och dokumentation och spridning av denna praktik – i och utanför sin enhet.
  • Makerpedagogen deltar i Kvasar Makerspace processledning 1 ggr/månaden, samt blir inbjuden till nätverksträffar, konferenser och kan även få representera staden i dessa sammanhang.
  • Makerpedagogen blir delaktig i den fortsatta designen av Kvasar Makerspace lärmiljöer och erbjudande.
  • Makerpedagogen har en årlig budget på 5000 kr

Makerpedagogernas första träff december 2019!

Här finns fler blogginlägg om dem i aktion och under menyn ’Makerpedagoger’ finns information om makerkit, modeller och forskning. Dessutom använder vi hashtagg #makersbg på Instagram.

Illustrationer