Följeforskning av våra makerpedagoger

”Making” kopplat till lärande och undervisning är något som är oerhört spännande och aktuellt såväl inom förskola och skola som inom akademin. Discipliner inom akademin som har intresserat sig för området är bland annat inom utbildningsvetenskap och didaktik [tex. Källander, Åkerfeldt, Manilla och Parnes, 2018], pedagogik [tex. Kafai 2018] och teknik- och systemvetenskap [Blikstein och Krannich 2013; Cermak-Sassenrath et al. 2014; Papavlasopoulou et al. 2017].

Anna Åkerfeldt och Sophie Landwehr Sydow

Fenomen som har belysts och lyfts fram är making och makerrörelse (eng: maker movement) och dess påverkan på samhället genom skapande av olika nätverk och gemenskaper (networks of learning communities) som möjliggör utbyte kring det praktiskt skapandet och samtidigt främja teknologisk innovation (se ”Makeology – Makerspaces as learning Environments” Pebbler et al. 2016). Sundbybergs kommun har genom Kvasar precis satt igång arbetet med att handleda och skapa makerpedagogerna.

Ny artikel presenterad på FabLearn Europe.

Makerpedagogerna ska lära sig praktiska kunskaper och tillvägagångssätt för att undervisa med hjälp av ”maker-inspirerad” pedagogik. I arbetet finns en önskan från Kvasar, som delas med forskarna, att projektet följs och att föra kontinuerliga diskussioner kring metoder och processer. Därför kommer vi, forskarna, att fungera som kritiska vänner samt bidra med följeforskning.

Följeforskning kan förstås som ett sätt att följa ett projekt eller en process inom en organisation, företag eller myndighet som med löpande analys och utvärdera det som sker. Vi ser fram emot att ser hur det går och tycker det är spännande att följa denna utveckling, som är helt i makerrörelsens anda: att sprida och dela med sig av kunskap, att inspirera andra och skapar nätverk kring det utbyte med digitala och fysiska ting.

Skrivet av Sophie Landwehr Sydow och Anna Åkerfeldt

Sophie Landwehr Sydow

Sophie Landwehr Sydow, doktorand på Södertörns Högskola och Stockholms Universitet.

Hennes forskningsintresse kretsar kring makerrörelsen, dess upplevelse och kunskapsutbyte i praktiken och ”material literacy” – alltså litteracitet av olika material. Sophie är själv aktiv inom olika maker-initiativ och har inom senare åren innehaft olika styrelseuppdrag. Making är, enligt Sophie, ett fascinerade område som utmanar, förändrar och testar gränser mellan hobbybaserad verksamhet, entreprenörskap och olika tillverkningsprocesser. Hennes arbete som doktorand är att kritiskt belysa och förstå vilken plats och betydelse makerrörelsen har för aktiva makers, och vilka avtryck som görs inom akademin, industrin och i samhället.

Anna Åkerfeldt

Anna Åkerfeldt, Ph.D i didaktik, Stockholms Universitet, Institutionen för matematik och naturvetenskapliga ämnenas didaktik och Ifous.

Anna Åkerfeldts forskningsintresse är lärande, undervisning och bedömning i digitala miljöer såväl för de yngre- som äldre eleverna.

För närvarande medverkar Anna i forskningsprojektet Programmeringens didaktik och leder Ifous forsknings och utvecklingsprogram, Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr-och distansundervisning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *