Ledarskapet

Digitalisering handlar om att förändra arbetsprocesser på systemnivå. Digitalisering är i första hand en ledningsfråga och eftersom det handlar om genomgripande förändringar krävs ett aktivt ledarskap. 
Leda Digitalisering – Del 2. Digitalisering och ledarskap (Skolverket)

Leda Digitalisering – processtöd i att leda digitalisering

Förskolorna i Sundbyberg har valt att gå modulen Leda digitalisering från Skolverket, vilket är ett processtöd för rektorer, skolchefer och huvudmän som handlar om att inventera den egna organisationens styrkor och utvecklingsområden samt utveckla en plan och effektkedja för detta förändringsarbete.

Det är de biträdande rektorerna som erhållit mandat och ansvar att gå modulen samt att ta fram en vision och en handlingsplan för förskolorna.

Biträdande rektorer gör en One-Shot video över sin SWOT-analys

”Arbetet görs i flera steg så att huvudmannen eller skolchefen och rektorer når en samsyn kring hur verksamheten ska organiseras och hur arbetet med digitaliseringen ska fördelas och ledas. Resultatet blir en utvecklingsplan som ska följas upp och eventuellt revideras regelbundet. Det är viktigt att även arbetet med den digitala infrastrukturen och kompetensutvecklingen får ingå i det systematiska kvalitetsarbetet.

Samtidigt får du som deltagare ökad kunskap om digitaliseringens möjligheter på organisationsnivå. Du får en inblick i hur den påverkar samhället och skolan. Du utvecklar en ökad förståelse för dess potential för undervisning och administration och hur den potentialen kan realiseras. Allt detta ger dig bättre förutsättningar att leda en organisations digitala utveckling.”

Leda Digitalisering – Skolverket

Helen Timperley

Ett av de verktyg som processledaren Per Falk använder under sitt arbete är de modeller som Helen Timperley skriver om i sin bok ”Det professionella lärandets inneboende kraft”, detta för att visa på att alla delar i hierarkin och styrkedjan behöver vara i en lärandeprocess om man skall jobba med dessa komplexa förändringsprocesser.

Del 1
Del 2

Från Helen Timperleys ”Det professionella lärandets inneboende kraft” s.112

LIKA

LIKA är ett självvärderingsverktyg kopplat till digitaliseringen av skolan och förskolan. Ett verktyg som SKR tagit fram med experter som en temperaturmätare för en enhet eller skola inom Ledarskap, Infrastruktur, Kompetens och Användning.